Aktuality

Archiv článků

KNIHA: Brukvovité meziplodiny

Pracovníci CPZ se podíleli na vzniku odborné publikace: Brukvovité meziplodiny, kterou vydala Agrární komora ČR.

Optimalizace zpracování půdy ve chmelnicích za účelem podpory infiltrace vody a ochrany půdy před degradačními procesy

CPZ ve spolupráci s VÚMOP a ChI v letošním roce vydalo novou certifikovanou metodiku: Optimalizace zpracování půdy ve chmelnicích za účelem podpory infiltrace vody a ochrany půdy před degradačními procesy. 

Agrotechnika chmele ve vztahu k rozmístění kořenového systému

Chmel otáčivý (Humulus lupulus L.) je v České republice významnou kulturní plodinou především jako surovina pro pivovarský průmysl. 

Otevřené jaro

Rádi bychom vás tímto pozvali na 5. ročník série webinářů zaměřených na české zemědělství a zemědělskou výrobu.

Metodika pro praxi

Ekonomicky a ekologicky efektivní postupy zapravení kejdy a digestátu do půdního profilu – prvotní informace

Proběhlé

Metodika pro praxi

Ekonomicky a ekologicky efektivní postupy zapravení kejdy a digestátu do půdního profilu – prvotní informace

NOVÁ PUBLIKACE - Implementace principů precizního zemědělství do rostlinné výroby

Centrum precizního zemědělství se podílelo na vzniku nové knižní publikace o precizním zemědělství.

KNIHA – Implementace navigačních technologií a aplikací s podporou GPS

Pracovníci CPZ se podíleli na vzniku odborné publikace, kterou vydala Agrární komora ČR.

Pěstování máku setého s pomocnou plodinou

Centrum precizního zemědělství se podílelo na zpracování technologického postupu pěstování máku setého s pomocnou plodinou.

Pomocné plodiny v pěstebních systémech polních plodin

Pracovníci CPZ se podíleli na vzniku odborné publikace, kterou vydala Agrární komora ČR.

Prezentace CPZ na výstavě Naše pole 2019

CPZ zajišťovalo odborný program na výstavě Naše pole 2019 v Nabočanech, která proběhla 11.-12.6.2019.

Workshop: Meziplodiny – základ biotické intenzifikace

CPZ děkuje všem účastníkům workshopu Meziplodiny – základ biotické intenzifikace za jejich účast.

Databáze subjektů umožňujících absolvování odborné praxe studentů bakalářského studia

Pod záštitou děkanky Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, paní Prof. Ing. Ivy Langrové, CSc., vzniká za účelem užší spolupráce mezi FAPPZ a zemědělskou prací databáze subjektů, které umožní absolvování odborné praxe studentů druhých ročníků bakalářského studia FAPPZ.

Semináře ENERGEN 2019

Problematika odborných seminářů firmy ENERGEN pro zemědělskou veřejnost byla zaměřena na otázku sucha a možnosti eliminace vodního stresu u porostů polních plodin

Pracovníci CPZ navštívili Technickou univerzitu v Madridu

Pracovníci CPZ navštívili Technickou univerzitu v Madridu (UPM, http://www.upm.es) ve dnech 19.-22.2.2019

CPZ na zimních agrotechnických seminářích firmy Bednar FMT

Pracovníci Centra precizního zemědělství se aktivně podíleli na odborném programu zimních agrotechnických seminářů firmy Bednar FMT

Spotřeba osiva při výsevu na počet jedinců a při výsevu na stanovenou hmotnost výsevku

Na podzim roku 2018 byla ověřována skutečná hodnota spotřeby osiva triticale (kg/ha) při výsevu secím strojem Väderstad Rapid A800.

Meziplodiny – základ biotické intenzifikace

Centrum precizního zemědělství při České zemědělské univerzitě v Praze si Vás dovoluje pozvat na workshop "Meziplodiny – základ biotické intenzifikace"

WORKSHOP „Velká a otevřená GI data a otevřený GI software pro potřeby chytrých regionů a měst, chytré dopravy a chytrého zemědělství“

Hlavním tématem workshopu je prezentace praktických výsledků dosažených s pomocí výzkumných projektů, seznámení s novými trendy a prezentace dat a nástrojů, jejichž vývoj byl spolufinancován výzkumnými projekty.

Kniha Meziplodiny – volně ke stažení

Z důvodu zájmu odborné veřejnosti o informace týkající se pěstování meziplodin, je na stránkách CPZ volně ke stažení starší publikace pracovníků CPZ nazvaná Meziplodiny

Klimatické změny a meteorologická síť ISIDOR

Od roku 2004 se pracovníci CPZ podílejí na mezinárodním programu Global Phenological Monitoring (GPM).

Seminář k aktuálním problémům ve výživě skotu, zejména konzervace objemných krmiv v návaznosti na precizní zemědělství

Dne 23. ledna 2019 se v hotelu Termal Mušov, a.s. uskuteční odborné setkání na dané téma.

CPZ vytváří mezinárodní diskusní prostor

Ve dnech 13.12. – 15.12.2018 proběhlo setkání pracovníků CPZ se zemědělci z rozdílných částí Německa.

18. mezinárodní symposiu KONZERVACE KRMIV

Dovolujeme si Vás informovat o chystaném 18. mezinárodním symposiu KONZERVACE KRMIV

Technologie využití pomocných plodin – NABOČANY Naše pole 2019

Centrum precizního zemědělství se opět jako odborný garant podílí na odborném programu výstavy Naše pole 2019.

Ozimý hrách rolní jako pomocná plodina v pšenici ozimé

Pěstební systémy ozimé pšenice s využitím ozimých forem hrachu rolního (pelušky) byly vyvinuty CPZ. První provozní ověření proběhlo v hospodářském roce 2016-2017 na Zemědělské farmě Bílek Budihostice, s.r.o. (publikováno - Agromanuál, 7/2018).

Cílená zonální aplikace organických kapalných hnojiv

Na základě spolupráce Centra precizního zemědělství a firmy Farmet a.s. byla vyvinuta technologie cílené zonální aplikace kapalných organických a statkových hnojiv do půdy

Pásové zakládání meziplodin – stav porostů 6.11.2018

Dne 6.11.2018 proběhlo další hodnocení porostů meziplodin vysetých do pásů. Uvedené informace navazují na aktualitu „Pásové výsevy meziplodin v pěstebních systémech kukuřice seté“

Primárním cílem CPZ je přenos výsledků výzkumu do praxe

Pracovníci Centra precizního zemědělství při ČZU se aktivně zúčastnili odborných seminářů pořádaných společností Zea Sedmihorky, spol. s r. o.

CPZ se podílí na činnosti vzorové farmy Statek Bureš

Pracovníci CPZ se v rámci posledního podzimního semináře na vzorové farmě Statek Bureš, který proběhl 30.10.2018 v Bučině, opět podíleli na odborném programu.

ISIDOR podporuje středoškolské vzdělávání

Na základě spolupráce Centra precizního zemědělství při ČZU a SŠZ a VOŠ v Chrudimi byla na jejím školním statku ve Vestci (obr. 1) umístěna další podpůrná stanice pro monitoring srážek a teploty vzduchu zapojená do sítě ISIDOR.

Pásové výsevy meziplodin v pěstebních systémech kukuřice seté

Centrum precizního zemědělství při ČZU se ve spolupráci s firmou BEDNAR FMT s.r.o.  podílí na vyvíjení nové pěstební technologie

Zakládání porostů pšenice špaldy v ekologickém zemědělství

Centrum precizního zemědělství ve spolupráci se společností ZEMASPOL odbyt, s.r.o. se podílí na vývoji nových technologií pšenice špaldy v ekologickém zemědělství.

Čiroky a béry jako strnisková meziplodina

 V rámci vývoje systémů zeleného mulče řeší CPZ ve spolupráci s VÚRV,

Geoinformatika v zemědělské výrobě

 Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Centrem precizního zemědělství a Výzkumným ústavem zemědělské techniky, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na workshop Geoinformatika v zemědělské výrobě který se koná ve středu 31.10.2018 od 10:00 hodin.

Precizní zemědělství na střední zemědělské školy patří

V říjnu 2018 proběhl na ČZU Praze odborný seminář cíleně určený pro pedagogy odborných předmětů

CPZ na vzorové farmě Statek Bureš

Na vzorové farmě Statek Bureš s.r.o. u Vysokého Mýta proběhla10.7.2018 další demonstrační akce pro odbornou veřejnost

Aktuálně z terénu – vliv plevelné řepky na výnos ozimé řepky

V dubnu (24.4.2018) jsme Vás informovali o výskytu plevelné řepky v porostech ozimé řepky na pokusných plochách s technologií pěstování ozimé řepky v širších řádcích na lokalitě Řisuty.

14. Mezinárodní konference o precizním zemědělství

Pracovníci CPZ se aktivně zúčastnili 14. Mezinárodní konference o precizním zemědělství.

Optické senzory v zemědělské výrobě

Ve středu 30.5.2018 se uskutečnil workshop Optické senzory v zemědělské výrobě

Naše pole 2018 a CPZ

Centrum precizního zemědělství se prezentovalo na výstavě Naše pole 2018, která proběhla 19. a 20.6.2018.

Aktuálně z terénu – mák s pomocnou plodinou

CPZ v rámci spolupodílení se na projektu Demonstračních farem ověřuje s farmou Statek Bureš s.r.o., pana Jindřicha Šmögera, a firmou Bednar FMT s.r.o. uplatnění pomocných plodin v porostech máku setého.

Aktuálně z terénu - variabilní setí se stává realitou

Nová technologie, která by měla být ve společnosti AGRA Řisuty s.r.o. zavedena je setí s prostorově proměnlivým výsevkem na základě předem připravených mapových podkladů.

Aktuálně z terénu - frézové pásové kypření

Centrum precizního zemědělství se ve spolupráci se společností Silyba a.s. 

Naše pole 2018

Naše pole 2018, která se koná 19. – 20. června 2018

Polní dny ze vzduchu

který se koná v úterý 26.6.2018 od 09:00

Moderní zemědělství středoškoláky zajímá

Dne 5.6.2018 proběhla exkurze studentů středních zemědělských škol

Aktuálně z terénu – pomocné plodiny v luskovinách

CPZ řeší otázku využití pomocných plodin v porostech ozimých luskovin – hrachu setého a rolního.

Aktuálně z terénu – výsev kukuřice přesným secím strojem ExactEmerge

Centrum precizního zemědělství ve spolupráci s firmou STROM Praha ověřuje technické možnosti na českém trhu nového přesného secího stroje

Aktuálně z terénu - pšenice v širších řádcích

Centrum precizního zemědělství v rámci své výzkumně-pokusné činnosti ověřuje pěstební systémy ozimé pšenice s využitím zonálního hnojení a výsevu do širších řádků.

Projekt ISIDOR

Cílem projektu je tvorba meteorologické sítě automatických meteorologických stanic.

Aktuálně z terénu - plevelná řepka

V rámci výzkumných aktivit CPZ jsou ověřovány technologie pěstování ozimé řepky v širších řádcích.

Odborný seminář: Aktuelle Trends und Entwicklungen bei der nichtwendenden Bodenbearbeitung

Akce, které se zúčastnilo téměř šedesát zástupců z praxe a z výzkumných institucí, proběhla 15.5.2018

Hloubkové kypření

Aktuálně z terénu

Základy geoinformatiky a zpracování obrazových dat pro účely zemědělství

7. a 21. února 2018 se pořádal workshop zaměřený na zpracování volně dostupných družicových dat vhodných pro zemědělské účely pomocí volně přístupných aplikací.

Informace pro praxi – optimalizace velikosti zemědělských pozemků

V rámci výzkumné spolupráce Centra precizního zemědělství ČZU v Praze s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. byla zpracována metodika

CPZ na Slovensku

zástupci CPZ se v měsíci únoru aktivně zúčastnili Seminářů Energen.

Informace pro praxi – zonální kypření a hnojení polních plodin

V rámci výzkumně-vývojové spolupráce Centra precizního zemědělství ČZU v Praze s firmou Farmet a.s. byla na konci roku 2017 vydána Certifikovaná metodika: Technologické postupy optimalizace tvorby seťového lože s využitím systémů zonálního hnojení.

CPZ na Zimních agrotechnických seminářích firmy Bednar

Téma seminářů:
problematika precizního zakládání porostů meziplodin

Workshop – pásové zpracování půdy v ČR

Dne 6.2.2018 proběhl na České zemědělské univerzitě v Praze pod záštitou Centra precizního zemědělství workshop „Pásové zpracování půdy v podmínkách ČR“.

Spolupráce Centra precizního zemědělství ČZU v Praze a středních škol

Ve čtvrtek 25. ledna 2018 se na PEF ČZU v Praze uskutečnil seminář Možnosti spolupráce Centra precizního zemědělství ČZU v Praze a středních škol.

Univerzitní dny ČZU v Chrudimi

Centrum precizního zemědělství při ČZU v Praze ve spolupráci se Střední školou zemědělskou a Vyšší odbornou školou Chrudim uspořádalo 10.1.2018 Univerzitní dny ČZU zaměřené na problematiku precizního zemědělství.

Podzimní prohlídky porostů ozimé řepky založených pásovým kypřením

Na pozemcích společnosti AGROSsyn v Klíčanech proběhla dne 21.11.2017 komentovaná prohlídka porostů ozimé řepky.

Monitoring strojů jako základ ekonomických analýz

Na vzorové farmě Statek Bureš s.r.o. u Vysokého Mýta proběhla 7.11.2017 další demonstrační akce pro odbornou veřejnost.

Workshop - Pásové zpracování půdy v podmínkách ČR

Workshop se koná v úterý 6.2.2018 od 9:00 v Kruhové hale Technické fakulty na České zemědělské univerzitě v Praze, Kamýcká 129, Praha 6

Odborní garanti akce: Václav Brant a Milan Kroulík

Pěstování meziplodin je systém

Na vzorové farmě Statek Bureš s.r.o. u Vysokého Mýta proběhla 18.7.2017 další demonstrační akce pro odbornou veřejnost.

Pásové zpracování půdy vychází z principů precizního zemědělství

CPZ se aktivně podílelo na odborném semináři zaměřeném na problematiku pásového zpracování půdy, který se uskutečnil 12.7.2017 v Košeticích.

Polní dny ze vzduchu za účasti CPZ

Dne 26.6.2017 proběhl workshop Polní dny ze vzduchu.

Problematika zhutnění půdy na výstavě Naše Pole 2017

CPZ se na výstavě Naše Pole 2017, která se konala 13.6. – 14.6.2017 v Nabočanech, prezentovalo odborným programem zaměřeným na problematiku utužení a zhutnění půdy.

Polní dny ze vzduchu

Workshop Polní dny ze vzduchu se koná v úterý 26.6.2017 od 10:00 v aule VURV, v.v.i. Praha – Ruzyně

 

CPZ na dni Kvernelandu v Bečvárech

Polní den byl zaměřen především na zemědělskou techniku společnosti Kvernelad, nicméně v rámci doprovodného programu byl součástí expozice také stánek CPZ.

Jaké zemědělské technologie jsou nejlepší?

CPZ dne 25. května 2017 zprovoznilo pro veřejnost přístup do systému sdílení informací o využití moderních technologií v zemědělské výrobě - UTIPA

CPZ na demonstrační vzorové farmě Statek Bureš

Dne 2.5.2017 proběhla první skupinová demonstrační akce pro zemědělce a další odbornou veřejnost.

Workshop: Implementace principů precizního zemědělství do kontrolních nástrojů státní správy

Dne 4.4.2017 proběhl workshop zaměřený na problematiku implementace principů precizního zemědělství do kontrolních nástrojů státní správy

Konference Precizní zemědělství 2017

Dne 7.3.2017 v 9:00 proběhla v Aule ČZU v Praze konference Precizní zemědělství 2017. Bylo připraveno pásmo přednášek, výstava a praktické ukázky senzorové techniky ve vztahu k preciznímu zemědělství. 

Workshop Precizní zemědělství

11. 2016 se v prostorách auly Výzkumného ústavu rostlinné výroby konal workshop věnovaný problematice precizního zemědělství. Záměrně byl pro akci zvolen název Workshop, protože zájmem pořadatelů bylo především otevřít diskusi mezi zúčastněnými stranami.

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.