Aktuálně z terénu – mák s pomocnou plodinou

Využití pomocných plodin při pěstování hlavní plodiny nachází v zemědělské praxi stále větší odezvu. Kromě obilnin, řepky, kukuřice a sóji se tyto technologie ověřují i v porostech máku setého. CPZ v rámci spolupodílení se na projektu Demonstračních farem ověřuje s farmou Statek Bureš s.r.o., pana Jindřicha Šmögera, a firmou Bednar FMT s.r.o. uplatnění pomocných plodin v porostech máku setého.

Obdobně jako u ostatních plodin je cílem využití pomocných plodin v máku zajistit:

  • Omezení erozních rizik na počátku vegetace porostů,
  • Zvýšení infiltrace vody do půdy v důsledku působení kořenového systému pomocné plodiny,
  • Snížení tlaku plevelů na základě působení konkurenční schopnosti pomocné plodiny v meziřádcích,
  • Zlepšení výživného stavu porostů po umrtvení pomocné plodiny na základě rozkladu podzemní a nadzemní biomasy pomocné plodiny.

V rámci vývoje nových technologií byly v roce 2018 založeny porosty máku setého s ječmenem jarním jako pomocnou plodinou. Porosty byly založeny na dvou půdních blocích o výměře 3,75 a 10,75 ha (blok 1 - 49.8910503N, 16.2001675E, blok 2 - 49.9197681N, 16.1534969E, termín výsevu 9. 4. 2018). Výsev byl proveden secím strojem Omega firmy Bednar, umožňujícím nezávislý výsev dvou plodin ob řádek (Obr. 1) a přihnojení k osivu máku z přídavného zásobníku Ferti-BOX, rozteč secích botek činila 12,5cm. Výsevek u máku setého činil 0,8 kg/ha a u ječmene jarního 50kg/ha, k osivu máku bylo přidáno samostatným dávkovačem mikrogranulované hnojivo Fertiboost  v dávce 13 kg/ha. Založené systémy splňují principy tzv. systémů precizního zakládání pomocných plodin, které eliminují vzájemnou konkurenci mezi hlavní a pomocnou plodinou.

Před nástupem fáze sloupkování  bylo provedeno umrtvení rostlin ječmene jarního herbicidem GramiGUARD v dávce 2 l/ha (15.5.2018). V rámci hodnocení stavu porostů 31.5.2018 byl na pokusných plochách stanoven počet rostlin máku setého na jednotku plochy, průměrná hmotnost rostliny máku a hmotnost suché nadzemní biomasy máku na ha, pokryvnost povrchu půdy rostlinami ječmene a produkce suché nadzemní biomasy ječmene (t/ha). Sledován byl rovněž vliv přítomnosti ječmene jarního na obsah vody v půdě a na hodnoty infiltrace metodou modré infiltrace.

Obrázek 2 dokumentuje vývoj rostlin na půdním bloku 1 a 2 stanovený 31.5.2018. Na půdním bloku 2 byly rostliny máku vyvinutější a dosahovaly výšky 0.3 m, na půdním bloku 1 se nacházely ve fázi převážně 8 až 9 listu (Obr. 2). Na půdním bloku 1 byl stanoven průměrný počet rostlin 48 kusů na m2, na půdním bloku 2 poté 65 kusů na m2. Na půdním bloku 2 byly v průběhu jara v důsledku vyšší srážkové dotace, spadlo zde přibližně o 20 mm srážek více, lepší vláhové podmínky pro vývoj rostlin.

Celkovou pokryvnost povrchu půdy vegetací a ječmenem po odstranění máku na ploše 0,25 m2 na půdním bloku 1 dokumentuje obrázek 3. Průměrná pokryvnost povrchu půdy rostlinami ječmene činila na půdním prvním bloku (blok 1) 31,2 % a na druhém půdním bloku 45,9%. Pokryvnost půdy rostlinami ječmene jarního na půdním bloku 2 po odstranění rostlin máku dokumentuje obrázek 4. Snímkování proběhlo na koso vysetých řádků.

Průměrná suchá hmotnost nadzemní části rostliny dosahovala na prvním půdním bloku 0,783 g a na druhém bloku 1,405 g.  Průměrnou suchou nadzemní hmotnost rostlin máku a ječmene na ha na hodnocených blocích dokumentuje tabulka 1. Stav porostů v termínu hodnocení na půdním bloku 1 a 2 zachycují obrázky 5 a 6.

V rámci ověřování technologie byly provedeny experimenty hodnotící vliv přítomnosti pomocné plodiny na infiltraci vody do půdy. Sledována byla infiltrace na kontrolní ploše bez přítomnosti ječmene a na ploše s ječmenem. Na plochách s ječmenem byly stanoveny lepší podmínky pro infiltraci, roztok modré barvy pronikal téměř do hloubky 0,4 m (Obr. 7). Důvodem byl s velkou pravděpodobností pozitivní vliv prokořenění půdy rostlinami ječmene (Obr. 8), které podpořilo vsakování vody. Dobrá protierozní ochrana půdy porostů máku s ječmenem se projevila i při srážkových událostech (30.5.2018). Na hodnocených porostech nabyly zaznamenány erozní projevy. Okolní porosty máku založené konvenčním způsobem byly erozním smyvem výrazně poškozeny, mnohdy celoplošně.

 Práce vznikla v rámci činnosti Demonstrační  farmy Statek Bureš.

Zpracovali: Václav Brant, Petr zábranský a Milan Kroulík (Centrum precizního zemědělství) a Jindřich Šmöger (Statek Bureš)

Porosty máku je možné si samozřejmě prohlédnout. Prohlídky zajišťuje J. Šmöger. 

 Tab. 1: Průměrná suchá nadzemní hmotnost rostlin máku a ječmene na půdních blocích (PB) 1 a 2 (31.5.2018)

lokalita mák setý (t/ha) ječmen jarní (t/ha)
PB 1 0,488 1,044
PB 2 0,934 1,059

 

Obr. 1: Secí stroj Omega firmy Bednar v kombinaci s přídavným zásobníkem Ferti-BOX  při zakládání porostů máku s pomocnou plodinou jarního ječmene (foto Šmöger).

Obr. 2: Vývoj rostlin máku setého na půdním bloku 1 a 2 stanovený 31.5.2018.

     Obr. 3: Pokryvnost povrhu půdy na půdním bloku 1. vlevo rostliny máku a ječmene a vpravo pokryvnost ječmene po odstranění rostlin máku 31.5.2018 (Brant a Zábranský, 2018).  Obr. 4: Pokryvnost povrhu půdy rostlinami ječmene jarního na půdním bloku po odstranění rostlin máku 31.5.2018, pokryvnost na snímku tvoří 42,3 % - bílá barva (Brant a Zábranský, 2018).

Obr. 5: Stav porostů máku na půdním bloku 1 stanovený 31.5.2018 (foto Brant)
 Obr. 6: Stav porostů máku na půdním bloku 2 stanovený 31.5.2018 (foto Brant).

 Obr. 7: infiltrace na kontrolní ploše bez přítomnosti ječmene a na ploše s ječmenem (foto Kroulík).

 Obr. 8: Prokořenění půdního profilu na ploše s ječmenem jako pomocnou plodinou (foto Brant).

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.