Čiroky a béry jako strnisková meziplodina

 

 

V rámci vývoje systémů zeleného mulče řeší CPZ ve spolupráci s VÚRV, v.v.i. využití čiroků a bérů jako strniskových meziplodin. Cíle výzkumu vycházejí z následujících předpokladů:

 • semena těchto druhů dobře vzcházejí i při nedostatku vody v půdě
 • při letních výsevech vykazují velice rychlou schopnost pokryvu půdy a tvorby biomasy
 • zásadní význam má jejich využití v suchých a teplých ročnících spojených s časnější sklizní zrnin
 • v důsledku rychlé dynamiky tvorby nadzemní biomasy lze u těchto druhů očekávat i rychlý vývoj kořenového systému a prokořenění půdy
 • zejména u čiroků lze předpokládat využití jejich fytosanitárního efektu v důsledku obsahu vybraných chemických látek v jejich biomase
 • nízká odolnost vůči mrazu zajišťuje vysokou jistotu vymrznutí rostlin i při mírném průběhu zimy
 • habitus rostlin umožňuje dobré mechanické umrtvení porostu (mulčování a povalení řeznými válci)
 • zajímavou otázkou je využití těchto druhů ve směsích s jinými rostlinnými druhy apod.

 

Ověřovány i rizikové faktory spojené s využitím těchto druhů jako strniskových meziplodin:

 • riziko zaplevelení půdy nevyklíčeným osivem
 • možnost regenerace rostlin po mulčování či povalení řeznými válci
 • omezení dynamiky růstu s nástupem chladného počasí apod.

 

Na pokusných plochách je kontinuálně hodnocena teplota půdy a hodnoty vodního potenciálu půdy. Hodnocen je počet rostlin na jednotku plochy, produkce suché nadzemní a podzemní biomasy rostliny a produkce nadzemní biomasy porostu a sledována je rovněž pokryvnost půdy. Za významné lze považovat měření poměru mezi nadzemní a podzemní biomasou.

Dosavadní výsledky potvrzují velice dobrou vzcházivost rostlin i v suchých podmínkách a dobrou dynamiku růstu rostlin. Obrázky 1 a 2 dokumentují habitus rostlin na plochách založených 27.7.2018 ve dvou termínech po výsevu (17.8.2018 a 27.7.2018). Z obrázků je dobře patrná nejen rychlá dynamika růstu nadzemní biomasy v čase, ale i rozvoj kořenového systému.

Tabulka 1 dokumentuje dynamiku pokryvnosti povrchu půdy a produkci suché nadzemní biomasy porostů u výsevu provedeného 27.7.2018. Druhý výsev provedený 13.8.2018 se vyznačuje pomalejším vzcházením rostlin, zejména čiroku. Obrázek 2 – 4 dokumentují stav porostů hodnocených druhů 21.9.2018

Dosavadní výsledky pokusů potvrzují předpoklad o využití čiroku a béru jako strniskových meziplodin. Podrobnější informace o výsledcích pokusů budou publikovány v odborném periodiku.

Zpracovali:

Václav Brant – Centrum precizního zemědělství při ČZU v Praze, brant

Jiří Hermuth – VÚRV v.v.i., Praha

 

 

Obr. 1: Habitus vybraných odrůd čiroku zrnového a béru italského využitých jako strniskové meziplodiny na lokalitě Praha Ruzyně dne 17.8.2018. Výsev byl proveden 27.7.2018 (22 dnů od výsevu).

 

Obr. 2: Habitus vybraných odrůd čiroku zrnového a béru italského využitých jako strniskové meziplodiny na lokalitě Praha Ruzyně dne 31.8.2018. Výsev byl proveden 27.7.2018 (36 dnů od výsevu).

 

 

Tab. 1: Průměrný počet rostlin na jednotku plochy (m2), pokryvnost povrchu půdy (%) a produkce suché nadzemní biomasy porostů (kg/ha) čiroku zrnového (odrůda Ruzrok) a béru italského (Ruberit a Rucereus) stanovené 17.8.2018 a 31.8.2018 na lokalitě Praha Ruzyně. Výsev  byl proveden 27.7.2018. Odlišné indexy v rámci sloupce dokumentují statisticky průkazné rozdíly mezi průměry na hladině významnosti a = 0,05 (ANOVA, Tukey).

 

  17.8.2018           31.8.2018          
druh

průměrný počet rostlin na jednotku plochy (m2)

 

průměrná pokryvnost povrchu půdy (%)

  průměrná suchá hmotnost nadzemní biomasy (kg/ha)   průměrný počet rostlin na jednotku plochy (m2)   průměrná pokryvnost povrchu půdy (%)   průměrná suchá hmotnost nadzemní biomasy (kg/ha)  
Ruzrok - čirok zrnový 98 a 5,16 a 27,76 a 87 b 50,31 b 657,65 b
Ruberit - bér italský 314 b 5,33 a 44,14 b 217 a 30,30 a 594,38 ab
Rucereus - bér italský 284 b 5,74 a 50,77 b 269 a 24,86 a 430,10 a

 

 

Obr. 3: Porost čiroku zrnového odrůdy Ruzrok (14.9.2018) – foto Brant

 

 

Obr. 4: Porost béru italského odrůdy Ruberit (14.9.2018) – foto Brant

 

 

Obr. 5: Porost béru italského odrůdy Rucereus (14.9.2018) – foto Brant

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.