Aktuálně z terénu – precizní technologie ve chmelnicích

CPZ se ve spolupráci s Chmelařským institutem s.r.o. dlouhodobě věnuje možnostem uplatnění principů precizního zemědělství ve chmelnicích. Jedním z cílů je stanovení prostorového rozmístění kořenového systému rostlin chmele v půdním profilu. Na základě rozmístění kořenového systému jsou následně specifikovány zóny pro cílenou aplikaci hnojiv a infiltraci vody do spodních vrstev ornice, včetně systémové eliminace zhutnění půdy. V rámci experimentů se jedná i o optimalizaci závlah ve chmelnicích.

15.6.2018 byly na lokalitě Stekník (chmelnice Zimmerman I-II) opět analyzovány kořenové systémy chmelových rostlin odrůdy Sládek. Chmelnice byla založena v roce 2003. Kořeny chmelových rostlin byly vypreparovány z půdního profilu (Obr. 1). Během preparace bylo provedeno značení rozložení kořenů pomocí záznamových bodů v souřadnicích x/y/z. Po vyjmutí kořenového systému byl kořenový systém prostorově zrekonstruován (Obr. 2). Následně byl proveden grafický záznam prostorového rozmístění kořene infrasnímkem (Obr. 3), který byl převeden na černobílou fotografii (Obr. 4). Kořeny jsou hodnoceny z čelního a z bočního pohledu a z ptačí perspektivy. Černobílá fotografie slouží k dalším analýzám obrazu a ke zpracování v prostředí GIS.

Půdní profil tvořila ornice (hnědozem) do hloubky 0,8 až 0,9 m, pod ní byla jílovitá vrstva o mocnosti 0,5 až 0,6 m a spodní vrstvu tvořila směs písku a oblázků. Kořeny sahaly pouze do hloubky 1,2 m. Důvodem omezeného rozvoje kořenů do spodních vrstev půdy byla na základě analýzy půdního profilu přítomnost půdního hydrogeologického kolektoru. V rámci odkrytí kořenových systémů bylo zjištěno extrémní utužení půdy v kolejovém řádku do hloubky 0,4 až 0,5 m, Ta to vrstva byla minimálně prokořeněna. Kořeny utuženou vrstvu v této hloubce podrostly směrem do meziřadí do vzdálenosti až 1,5 m od babky. Kořenové systémy byl značně narušen hnilobou.

 zpracovali: Václav Brant a Petr Zábranský (Centrum precizního zemědělství, ČZU v Praze)

a Karel Krofta (Chmelařský institut, s.r.o.)

 

Obr. 1: Postup preparace kořenového systému chmele

 

 Obr. 2: Rekonstrukce kořenového systému chmelové rostliny před pořízením infrasnímku (čelní pohled) – foto Brant

 Obr. 3: Infrasnímek kořenového systému chmelové rostliny (čelní pohled) – foto Brant

Obr. 4: Převedení infrasnímku kořenového systému chmelové rostliny na černobílou fotografii  (čelní pohled) – foto Brant